Podmienky prijatia

Prijímanie občanov do nášho Centra sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA môže do svojho zariadenia sociálnych služieb prijať občana po splnení týchto podmienok:
  • Vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  • Požiadanie príslušnej obce, resp. samosprávneho kraja o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
  • Prijatie občana ako samoplatcu
K poskytovaniu sociálnych služieb v našom zariadení je potrebné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na nami poskytované sociálne služby. Posúdenie odkázanosti vykonáva obec alebo miestny príslušný samosprávny kraj podľa trvalého pobytu občana, a to nasledovne:

 

Žiadateľ o umiestnenie v domove sociálnych služieb zasiela žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu miestne príslušnému Vyššiemu územnému celku.

 

Žiadateľ o umiestnenie v Zariadení pre seniorov (domov dôchodcov) zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obci alebo mesta, v ktorom ma trvalý pobyt. Tlačivo žiadosti mesta Poprad, Vysoké Tatry sú prístupné v časti Tlačivá, pre ostatné mestá a obce nás kontaktujte, alebo kontaktujte priamo sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta, pripadne internetových stránok miest a obci.

Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
IČO: 36 16 78 51
PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
SÍDLO: Tatranská 189
OBEC: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52

Ď A K U J E M E